Vergoedingen

Informatie over vergoeding behandelingen

De behandelaren bij Accept hebben contracten met alle zorgverzekeraars m.u.v. de Menzis.

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder worden op enkele uitzonderingen na vergoed vanuit de basisverzekering.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het feit of uw behandelaar een contract heeft met uw verzekering. Heeft de behandelaar geen contract hangt de hoogte van de vergoeding af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie).

Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts.

No Show

Als u een afspraak niet, of minder dan 2x 24 uur van tevoren afzegt, zal deze afspraak bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. Op basis van een wettelijke regeling wordt een no show niet vergoed door de zorgverzekering. Wij brengen niet het gehele bedrag maar 50 euro bij een no show in rekening.

Uw behandelaar kan redenen hebben om op deze regeling af te wijken. Mocht hij dit doen, dan wordt dit vastgelegd in uw behandelplan.

Tarieven Basis GGZ

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besloten dat rechtsgeldig door zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg leveren, aan ziektekostenverzekeraars en (niet) verzekerden de vier zorgvraagzwaarteproducten met maximaal de onderstaande bedragen (in euro’s) in rekening mag worden gebracht:

Jaar 2019
Code
Prestatie
Maximumtarief
180001Kort€ 507,62
180002Middel€ 864,92
180003Intensief€1356,26
180004Chronisch€1251,70
180005Onvolledig Behandeltraject€207,19
Jaar 2020
Code
Prestatie
Maximumtarief
180001Kort€ 504,71
180002Middel€ 856,34
180003Intensief€ 1.373,34
180004Chronisch€ 1.287,27
180005Onvolledig Behandeltraject€ 219,53

Toelichting: hierboven staan de maximumtarieven. Ziektekostenverzekeraars vergoeden aan de zorgaanbieders (=uw behandelaar) een bepaald percentage van deze bedragen. De hoogte van dat percentage is niet bij alle verzekeraars gelijk.

De tarieven die in rekening mogen worden gebracht zijn gebaseerd op een bepaalde hoeveelheid tijd die de zorgaanbieder minimaal besteed aan:

  • Direct cliëntgebonden tijd

De tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de cliënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de cliënt. Hier valt face-to-face, telefonisch en elektronisch contact via e-mail of internet onder (chatten, Skype, etcetera).

  • Indirect cliëntgebonden tijd

De tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment waarbij de cliënt (of het systeem van de cliënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect patiëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld het voorbereiden van een sessie/activiteit, verslaglegging in het kader van een sessie/activiteit, reistijd van en naar de cliënt, multidisciplinair overleg of eindverslaglegging van een behandeltraject.

U krijgt als hulpvrager dus geen reëel beeld als u slechts rekent met het aantal minuten dat u daadwerkelijk een hulpverlener gezien of gesproken hebt. Er is geen sprake van een vast bedrag per sessie.

Tarieven Gespecialiseerde GGZ

Binnen de gespecialiseerde GGZ zijn de tarieven gekoppeld aan een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Het betreft een groot aantal maximumtarieven. Pas bij het afsluiten van de behandeling wordt duidelijk welk tarief van toepassing is. Ook hier wordt naast de direct cliëntgebonden tijd rekening gehouden met de indirect cliëntgebonden tijd en is er geen vast bedrag per sessie. Indien nodig kunt u langer dan een jaar in behandeling zijn.

Ook voor gespecialiseerde GGz zal maximaal het wettelijk eigen risico van 385 euro voor 2019 of 385 euro voor 2020 worden aangesproken. Tenzij hierover voor aanvang van uw behandeling met u anders is overeengekomen.

Zelf betalen

Enkele van de hulpverleners binnen Accept verlenen indien gewenst ook hulp die niet binnen de zorgverzekering valt.

Het zogenaamde OVP uurtarief hiervoor is 105 euro per uur. Dat is 45 minuten contact en 15 minuten indirecte tijd.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen www.skgz.nl. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.