Over Accept

Accept is een samenwerkingsvorm van vrijgevestigden. Alle hulpverleners zijn zelfstandige ondernemers. Wij staan er voor dat u als cliënt zoveel mogelijk contact heeft met één vaste behandelaar met een uitgebreide ervaring en opleiding. Binnen de praktijk hebben wij de mogelijkheid om met collega’s te overleggen over uw behandeling. Wij proberen bureaucratie en overleg tot een minimum te beperken en ons zo veel mogelijk te richten op direct contact met u als cliënt; tijdens de behandeling op de manier waarop u met uzelf en uw klachten omgaat.

De behandeling kan bij Accept worden uitgevoerd door een psychotherapeut, en of verpleegkundig specialist GGZ. Helaas is er bij Accept momenteel geen psychiater werkzaam.

In de praktijk zijn de volgende hulpverleners werkzaam:

Als u psychische klachten hebt waarbij u onze hulp op prijs stelt, maakt uw huisarts een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek waarmee u naar de praktijk komt. Bij matige klachten, wordt u mogelijk (eerst) in de huisartsenpraktijk geholpen door uw huisarts zelf, of door een praktijkondersteuner GGz (POH GGz). Vermoedt uw huisarts dat er een psychische stoornis aanwezig is, dan kunt u doorverwezen worden naar de generalistische basis GGZ of wanneer er sprake is van complexe problematiek, dan wordt u verwezen naar de gespecialiseerde GGZ.

Bij Accept kunt u terecht voor zowel generalistische basis GGz als gespecialiseerde GGz.

* In het BIG- register kunnen zorgverleners zich laten registreren als ze voldoen aan de juiste opleiding en andere eisen. Een BIG registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener en of ze een beschermde titel mogen gebruiken (bijvoorbeeld psycholoog-psychotherapeut).